Alternativa që zëvendëson Botët e Ujit në Rrugët e Tiranës

qytetin e Tiranës, ku rrugët kalojnë nëpër blloqet dhe sheshete ngarkuara me aktivitet, boti i ujit është bërë një prezencë ezakonshme. Por, çfarë ndodh nëse do kemi një qasje qëndrueshme, higjenike dhe   sigurtë për shëndetin, por dhemiqësore me mjedisin,  duke plotësuar pritshmëritë dhe nevojattona për ujë të pijshëm?

Shumëkush do ofronte alternativën e shisheve dhe bidonëveplastikë shiten njësite tregtare, pa menduar shumë përndotjen sjell pas kjo plastikë mjedis, por dhe pa u shqetësuar për ekspozimin e tyre diell dhe kushte jo tëpërshtatëshme.

Cdo zgjidhje ndihmon zvogëlimin e konsumit plastikës,ndotjes mjedisit dhe shëndetit të njerëzve duhet te jetë emirëpritur.

Alternativa për botët e ujit cilët mbushen rregullisht SE DIJMË SE KU, është instalimi i sistemeve trajtimit ujit familje.

Kjo nuk është vetëm një alternativë për TË ZGJIDHUR njëproblem qytetit, por një mënyrë për përmirësuar cilësinë e ujit dhe për reduktuar ndotjen e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore nivel lokal.

Duke nxitur instalimin e këtyre sistemeve me largimin e nevojëspër blerë ujë nëpër rrugë ose shishe plastike, ne kontribojmë mënyrë sinjifikative për një qytet pastërdhe shëndetshëm për gjithë banorët e Tiranës.

Një nga sfidat kryesore instalimit këtyre sistemeve familje është sigurimi i investimeve dhe teknologjisë për t’i bërëato akseshueshme dhe efektshme për një numër gjerëfamiljesh. Megjithatë, duke përdorur inovacionin dhe duke përfshirë gjithë palët e interesuara, kjo mund bëhet njërealitet. Shembulli duhet marrë nga vendet e BE, cilat cdo vit ofrojnë Bonusin e Ujit, një mbështetje financiare sinjifikative qeju jepet familjeve dhe bizneseve cilat instalojnë sisteme përfiltrimin e ujit te pijshëm.

Nëse edhe ne do ndërtojmë një infrastrukturë ligjore dhefiskale, e cila inkurajon dhe mbështet instalimin e sistemeve trajtimit ujit familje, atëhere do mund reduktojmëvarësinë tonë nga botët e ujit rrugë, plastika njëpërdorimshme dhe do promovojmë një kulturë përgjegjshme ndaj mjedisit.

Një shembull i suksesit kësaj përpjekje është rasti i familjes Dhimitrit. Ata vendosën instalojnë një sistem trajtimit ujit shtëpinë e tyre dhe tani përdorin ujë pastër dhe sigurtë për nevojat e tyre, duke reduktuar ndjeshëm konsumineplastikës dhe  botëve ujit rrugë.

Por, për patur një zgjidhje qëndrueshme dhe afatgjatë, nevojitet përkushtim dhe bashkëpunim i gjerë midis aktorëve tefushës. Ekzekutivi, ashtu sikurse dhe vendet e BE duhet ofrojë politika dhe grante për familjet dhe bizneset vendosin instalojnë këto sisteme.

Bizneset e fushës duhet jenë përfshira ofrimin e teknologjisë dhe shërbimeve për instalimin dhe mirëmbajtjen e tyre, kështu komuniteti mund edukohet dhe motivohet për ndryshuar zakonet e tij konsumatore.

Instalimi i sistemeve trajtimit ujit familje, ulja e përdorimit platikës dhe largimi gradual i botëve ujit rrugë, është një hap cilësor dhe i drejtëpërdrejt përpara përTiranën dhe për mjedisin tonë përgjithësi. Kur punojmë bashku dhe vendosim prioritetin e mjedisit, mund krijojmë njëqytet pastër dhe shëndetshëm për gjithë.


Water Boutique – Ku ka ujë jemi ne……