Analiza e Ujit dhe Ujërave të Zeza

Analiza e Ujit dhe Ujërave të Zeza

Ujërat e zeza janë një aspekt i rëndësishëm  të cilit duhet t’ukushtohet vëmendje e veçantë për të parandaluar ndotjen e mjedisit dhe për të mbrojtur shëndetin publik. Është e rëndësishme të kuptohet se për të garantuar sigurinë dhepërputhshmërinë me ligjin, ujërat e zeza duhet të trajtohen dhe tënënshtrohen analizave periodike.

Në përputhje me Ligjin Nr. 52/2020 për një ndryshim në Ligjin10448 “Për Lejet e Mjedisit” shtojca 1, është e nevojshme që tëkryhen analiza të ujërave të zeza sipas kritereve kimiko-fiziko-mikrobiologjike. Këto analiza do të verifikojnë përputhshmërinëe ujërave të zeza me standardet mjedisore ligjore dhe do tëidentifikojnë çdo rrezik potencial për shëndetin dhe mjedisin.

Përveç kësaj, është e rëndësishme të theksohet se ujërat e zezamund të përmbajnë substanca organike dhe inorganike tërrezikshme për shëndetin dhe mjedisin. Prandaj, për tëminimizuar këto rreziqe, është e domosdoshme të kryhen analizatë përshtatshme që të verifikohet nëse është kryer trajtimi iduhur për pastrimin e tyre para se të shkarkohen në mjedis.

Kryerja e analizave periodike është e rëndësishme, pasi ujërat e zeza që rrjedhin nga këto procese mund të përmbajnë substancate rrezikshme për shëndetin publik. Trajtimi i duhur i këtyreujërave është  një process kritik për parandalimin e situatave tërrezikshme për komunitetin.

Në përfundim, analizat e ujërave të zeza janë një element irëndësishëm për garantimin e sigurisë së mjedisit dhe shëndetitpublik. Duke kuptuar rrezikun potencial që përfaqësojnë ujërat e zeza, është e rëndësishme që të merren masa të përshtatshme përtrajtimin dhe monitorimin e tyre përpara se ato të shkarkohen nëmjedis.

TUZ

Eco Life

Water Boutique

Ku ka ujë jemi ne