Cilat janë përfitimet kryesore të standardit të ri të BE-së për ripërdorimin e ujërave të zeza?

Prej vitesh e gjithë Europa po përballet me thatësirën, e cila po i shkakton dëme të rënda jo vetëm bujqësisë, por edhe industrive dhe përdoruesve vendas. Në fakt, vetë industritë kanë nevojë për një sasi të madhe uji, ashtu si në sektorin e bujqësisë uji është thelbësor për ujitjen e fushave dhe operacione të tjera. Vështirësia për të gjetur ujë, i njohur edhe si ari blu për shkak të rëndësisë së tij, po çon në kosto më të larta prodhimi të cilat po ndikojnë në buxhetet e familjes.

Në përpjekje për të frenuar çështjet serioze kritike të shkaktuara nga kriza e ujit, standardet e reja të BE-së orientohen drejt  ripërdorimit të sigurt të ujërave të zeza, një burim shumë i çmuar që duhet shfrytëzuar me më shumë inteligjencë dhe kujdes.

Rregullorja e re për Ripërdorimin e Ujit 741/2020 do të lejojë fermerët dhe konsumatorët   të kryejnë  një përdorim më të virtytshëm të ujit, i cili, nuk duhet të harrojmë, është një qark i mbyllur.

Kjo do të thotë që, nëse shkarkojmë ujë të ndotur në natyrë, i njëjti ujë i ndotur herët a vonë do të kthehet tek ne. Nëse ne ndotim detet apo lumenjtë, në tavolinat tona do të vijnë peshqit e kapur në ato dete apo lumenj që ne vetë kemi kontribuar në ndotjen e tyre.

Rregullorja e re kërkon që ujërat e ndotura urbane, pasi të jenë trajtuar siç duhet në përputhje me Direktivën e Trajtimit të Ujërave Urbane, t’i nënshtrohen trajtimit të mëtejshëm për të përmbushur standardet minimale të cilësisë të rregullores për t’u përdorur në sektorin e bujqësisë.

Shtetet evropiane do të detyrohen gjithashtu të kryejnë analiza rreziku për të nxitur ripërdorimin e ujërave të ndotura të pastruara nga ndërtesat dhe aktivitetet private për të kryer ripërdorimin që do të bëhet një detyrim në të ardhmen.

Me një ripërdorim virtuoz të ujërave të zeza, të trajtuara dhe të pastruara siç duhet me teknologji të avancuara dhe të çertifikuara, përmirësohet vetë cilësia e ujit dhe zvogëlohet presioni mbi burimet ujore të cilat me kalimin e kohës bëhen gjithnjë e më të pakta.

Po kështu, burimet ujore të nevojshme për ekosistemet ujore dhe tokësore do të ruhen më mirë. Duke vepruar kështu, arrihen përfitime të tjera të rëndësishme për mbrojtjen e planetit , mbrojtjen e biodiversitetit, arritjen e ndotjes zero dhe përshtatja më e mirë ndaj ndryshimeve klimatike.

Rregullorja e Ripërdorimit të Ujit, duke vendosur standarde minimale të cilësisë, promovon përdorimin e sigurt të ujit të rikuperuar dhe garanton mbrojtjen e shëndetit të njerëzve, kafshëve dhe mjedisit.

 

Statistika

 

  • Nga pothuajse 450 milionë banorët e popullsisë së BE-së, 38%, pra mbi 170 milionë njerëz, janë prekur nga problemet e mungesës së ujit
  • Deri në vitin 2030 mungesa e ujit do të prekë gjysmën e pellgjeve lumore të Evropës
  • Mbi 40,000 milion m3 ujëra të zeza trajtohen çdo vit në BE, por vetëm 4% trajtohet më tej për t’u ripërdorur siç duhet.

 

Water Boutique – Ku ka ujë jemi ne

Tuz – Eco life