Impianti për trajtimin e ujërave të zeza për fabrikat e përpunimit të qumështit dhe fermat blegtorale

Impianti për trajtimin e ujërave të zeza për fabrikat e përpunimit të qumështit dhe fermat blegtorale

Ujërat e zeza që vijnë nga bulmetrat dhe aktivitetet e përpunimit të qumështit dhe nënprodukteve të tij si djath, gjalp, gjizë etj karakterizohen nga një ndërprerje shumë e lartë si në sasi ashtu edhe në cilësi të efluenteve.

Sistemet e pastrimit biologjik, pra nëpërmjet baktereve të gjalla, të cilat si të gjitha qeniet e gjalla në natyrë kërkojnë një mjedis jetësor, me prani të vazhdueshme të ujit, ajrit dhe ushqimit, në vend të kësaj kanë nevojë për një fluks të vazhdueshëm të ujërave të zeza.

Sa më konstant dhe i ekuilibruar të jetë ky fluks, aq më shumë është efikas dhe i dobishëm impianti I trajtimit te ujerave te zeza për këtë qëllim.

Pamundësia e mbajtjes së një rrjedhe të vazhdueshme të ujërave të zeza  që e karakterizon një fabrikë përpunimi qumështi ose fermë blegtoale, kërkon zgjidhje të përshtatshme trajtimi dhe  pastrimi të ujërave të zeza.

Në veçanti, karakteristikat e ujërave të zeza të këtyre aktiviteteve karakterizohen nga vlera të larta organike të cilat mund të ulen duke ndarë qumështin e mbetur nga hirra, prandaj duhet të sigurohet gjithmonë një sistem ndarjeje me madhësi shumë të mirë për yndyrnat dhe lëndët e ngurta pezull ( degrasator/heqës yndyre ).

Sistemi dytësor i pastrimit të ujërave të zeza mund të ndryshojë në varësi të shkallës së rrjedhës së ujit dhe dërgesës së shkarkimit s siç përcaktohet nga Akti normativ të Këshillit të Ministrave nr. 8, datë28.12.2023 dhe Udhëzimin e përbashkët i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë dhe i ministrit të Turizmit dhe Mjedisit nr. 1, datë 1.2.2024 “Për miratimin e rregulloresteknike mbi standardet për trajtimin e ujërave të ndotura përsubjektet që shkarkojnë ujëra të ndotura dhe të patrajtuara pranë ose në ujëra larëse”.

TUZ Eco life është një kompani lider në sektorin e trajtimit, pastrimit dhe ripërdorimit të ujërave të zeza. Si pjesë itengrale e Water Boutique, ajo lindi pas 18 vitesh eksperiencë specifike në filtrimin dhe trajtimin e ujërave.

Përvoja dhe ekspertiza jonë na kanë lejuar të bëhemi një pikë referimi në industrinë e trajtimit të ujërave të zeza në nivel kombëtar dhe rajonal.

Misioni ynë është të kontribuojmë në mënyrë aktive në mbrojtjen e mjedisit dhe ruajtjen e burimeve të çmuara ujore. Ne operojmë me qëllimin e promovimit të zhvillimit të qëndrueshëm, duke garantuar përputhshmërinë me ligjet dhe rregulloret mjedisore.

 

Tuz Eco Life

Water Boutique – Ku ka ujë jemi ne

 

.

 

Kujdes: në çdo rast nuk lejohet shkarkimi i ujërave të shiut në pastrues.