Impianti për trajtimin e ujërave të zeza për thertoret dhe fabrikat e sallamit

Impianti për trajtimin e ujërave të zeza për thertoret dhe fabrikat e sallamit

Në proceset e prodhimit të një thertoreje, fabrike sallamesh dhe në çdo rast të të gjitha atyre aktiviteteve që përfshijnë transformimin dhe përpunimin e mishit, vlerat e ndotësve që gjenden në ujërat e zeza janë zakonisht të natyrës organike por degradimi i tyre është kryesisht proces biologjik.

Përpara instalimit të këtyre impianteve   duhet marrë masa paraprake teknike/praktike që mund të sigurohen vetëm dhe ekskluzivisht nga kompani shumë të specializuara.

Duhet të sigurohet gjithmonë një sistem ndarjeje me madhësi shumë të mirë dhe të mirëmbajtur për yndyrnat dhe lëndët e ngurta të pezulluara (degrasator).

Sistemi dytësor i pastrimit të ujërave të zeza më pas do të zgjidhet gjithashtu bazuar në shkallën e rrjedhës së ujit dhe shpërndarjen e shkarkimit  të tij siç përcaktohet nga Akti normativ të Këshillit të Ministrave nr. 8, datë28.12.2023 dhe Udhëzimin e përbashkët i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë dhe i ministrit të Turizmit dhe Mjedisit nr. 1, datë 1.2.2024 “Për miratimin e rregulloresteknike mbi standardet për trajtimin e ujërave të ndotura përsubjektet që shkarkojnë ujëra të ndotura dhe të patrajtuara pranë ose në ujëra larëse”.

TUZ Eco life është një kompani lider në sektorin e trajtimit, pastrimit dhe ripërdorimit të ujërave të zeza. Si pjesë itengrale e Water Boutique, ajo lindi pas 18 vitesh eksperiencë specifike në filtrimin dhe trajtimin e ujërave.

Përvoja dhe ekspertiza jonë na kanë lejuar të bëhemi një pikë referimi në industrinë e trajtimit të ujërave të zeza në nivel kombëtar dhe rajonal.

Misioni ynë është të kontribuojmë në mënyrë aktive në mbrojtjen e mjedisit dhe ruajtjen e burimeve të çmuara ujore. Ne operojmë me qëllimin e promovimit të zhvillimit të qëndrueshëm, duke garantuar përputhshmërinë me ligjet dhe rregulloret mjedisore.

Tuz Eco Life

Water Boutique – Ku ka ujë jemi ne