Kush duhet të instalojë një Impiant për Ujërat e Ndotur ?

Kush duhet të instalojë një Impiant për Ujërat e Ndotur ?

Ujërat e ndotur dhe ujërat e zeza nga individë privatë dhe bizneset nuk janë vetëm të ndotur nga ndotësit, por edhe me baktere, mikrobe, kimikate dhe barna që janë të dëmshme për mjedisin.

Prandaj, ujërat e ndotur nuk duhet të shkarkohen në mjedis në mënyrë të papërshtatshme.

Për këtë qëllim ekzistojnë dy mundësi:

  1. Rrjeti i kanalizimeve publike (sistemi i kanalizimeve, etj.) që lidhet me një impiant qendror të trajtimit të ujërave të zeza, por qe sipas aktit normativ 8, datë 28.12.2023 dhe rregullores së re për trajtimin e ujërave të ndotur, në zonat që shfrytëzohen në periudhën e turizmit, duhet të kenë dhe të instalojnë një impiant trajtimi për ujërat e ndotur, për të mos ngarkuar rrjetin e kanalizime të qytetit .
  2. Kur nuk keni mundësi të lidheni me impiantin qëndror të trajtimit të ujërave të ndotur te qytetit, atëherë alternativa është instalimi i një impianti për ujërat e ndotur. të cilat më pas shkarkohen në mjedise uji me parametrat e lejuar për ujërat larës

TUZ – Trajtimi i Ujërave të Zeza dhe Trajtimi i Ujërave të ndotur ju ofron zgjidhje profesionale permanente dhe të certifikuar për projektimin, instalimin dhe mirëmbajtjen e impiantit të trajtimit për ujërat e zeza dhe të ndotur, sipas kapacitetit të nevojshëm dhe në përputhje të plotë me Atkin Normativ Nr. 8, datë 28.12.2023.

 

TUZ – Eco Life

Water Boutique – Ku ka ujë jemi ne……….