Rezervuari plastik septik Gropa septike

Rezervuari plastik septik Gropa septike

Rezervuari plastik septik Satrplast është  prodhim  PVC I certifikuar sipas starndateve të BE.

Ai është shumë i besueshëm dhe praktik për sa i përket mirëmbajtjes, por në të njëjtën kohë është  dhe shumë ekonomik.

Për shkak të peshës së tij të ulët, është shumë i thjeshtë si në transport ashtu edhe në instalim.

Rezervuari septik plastik septik është i nevojshëm për trajtimin parësor biologjik të ujërave të zeza , ashtu si ndaresit  e yndyrës(degrasatori).

Ky rezervuar nuk siguron një ndarje fizike midis ndarjes së sedimentimit dhe tretjes anaerobe të llumit. Prania e lëndëve të ngurta  pezull dhe mbetjeve të tretshme mund të gjendet në effluent, për këtë arsye rendimenti për sa i përket largimit të lëndëve të ngurta pezull është më i ulët se ai që arrihet në një rezervuar plastik Imhoff me potencial të barabartë.

Një nga detyrat e rezervuarit septik është të kryejë një tretje fillestare të substancës organike, por qëllimi kryesor i i tij është të ndajë substancat lundruese (për shembull vaji dhe bari) dhe substancat e ngurta nga ujërat e zeza.

Për të rritur efikasitetin e pastrimit në drejtim të reduktimit të lëndëve të ngurta  pezull, është e mundur të instalohen disa rezurvuarë septik në seri  (me dy dhoma ose tre dhoma).

Rezervuarët septik janë zakonisht me një dhomë, por ata mund të përbëhen edhe nga dy ose më shumë ndarje/dhoma, në fakt është e mundur të blini rezervuarë plastik me dy ose tre dhoma, të lidhur me njëri-tjetrën në mënyrë hidraulike.

Për të instaluar një gropë septike në biznesintuaj, duhet të ndiqni një proces të saktë teknik bazuar në Aktin normativ të Këshillit të Ministrave nr. 8, datë28.12.2023 dhe Udhëzimin e përbashkët i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë dhe i ministrit të Turizmit dhe Mjedisit nr. 1, datë 1.2.2024 “Për miratimin e rregulloresteknike mbi standardet për trajtimin e ujërave të ndotura përsubjektet që shkarkojnë ujëra të ndotura dhe të patrajtuara pranë ose në ujëra larëse”, dhe standardet e kërkuara shëndetësore dhe higjienike.

TUZ Eco life është një kompani lider në sektorin e trajtimit, pastrimit dhe ripërdorimit të ujërave të zeza. Si pjesë itengrale e Water Boutique, Tuz Eco life disponon të gjitha kapacitetet teknike dhe njerëzore të specializuar nga prodhuesit e BE, për zgjidhjen definitive dhe të certifikuar të trajtimit dhe pastrimit të ujërave tuaja të zeza.

Përvoja dhe ekspertiza jonë na kanë lejuar të bëhemi një pikë referimi në industrinë e trajtimit të ujërave të zeza në nivel kombëtar dhe rajonal.

 

Misioni ynë është të kontribuojmë në mënyrë aktive në mbrojtjen e mjedisit dhe ruajtjen e burimeve të çmuara ujore. Ne operojmë me qëllimin e promovimit të zhvillimit të qëndrueshëm, duke garantuar përputhshmërinë me ligjet dhe rregulloret mjedisore.

 

Tuz Eco Life

 

Water Boutique – Ku ka ujë jemi ne